آيا براي ثبت يك دامنه، حتما بايد بسته ميزباني سايت را نيز از آریاوید تهيه كنم؟

خير. چنين الزامي وجود ندارد و شما مي توانيد به تنهايي دامنه يا دامنه هاي مورد نظر خود را ثبت كنيد. بسیاری از مردم، به خاطر اطمینانی که به "آریاوید" دارند، ترجیح می دهند که از دامنه های مورد نظر خود را توسط "آریاوید" ثبت نمایند.

Add Feedback