انتقال دامنه domain transfer چيست؟

انتقال دامنه در حقيقت انتقال شركت ثبت كننده دامنه است. براي نمونه بسياري از كاربران ايراني به دليل ابزار مديريتي و پشتيباني  مناسبي كه "آریاوید" در اختيار آنها مي گذارد و همينطوري اعتمادي كه به تجربه و تبحر كارشناسان آن دارند، ترجيح مي دهد كه دامنه خود را از ثبت كننده هاي ديگر به "آریا وید" منتقل كنند. يادآور مي شويم كه در هر صورت شما مالك اصلي دامنه هستيد و اين تنها شركت مسوول ثبت دامنه است كه عوض مي شود.

اگر حداقل 60 روز از ثبت دامنه شما توسط يك ثبت كننده ديگر گذشته باشد و حداقل 5 روز به پايان انقضاي آن باقي مانده باشد، شما مي توانيد از ما تقاضاي انتقال دامنه را نماييد. به مجرد اين ارسال اين درخواست، يك ايميل به آدرسي كه در قسمت مشخصات تماس مدير دامنه administrative contact مشخص نموده ايد ارسال مي شود. در اين ايميل يك لينك پیوند(  Link ) به صفحه اي براي قبول يا رد درخواست انتقال نام دامنه وجود دارد. مدير دامنه (دريافت كننده ايميل ( حداكثر 5 روز بعد از تاريخ ارسال ايميل، موظف به قبول يا رد اين درخواست مي باشد و در صورت عدم ارسال پاسخ از سوي نامبرده، سيستم به صورت خودكار فرض را بر مخالفت وي مي گذارد و انتقال انجام نمي پذيرد.

برای امنیت بیشتر در هنگام انتقال، کدی به نام authorization code نیز که از طریق پنل (میز مدیریتی) قابل مشاهده می باشد، باید وارد شود. موافقت شركت ثبت كننده نيز براي انتقال لازم است. لازم به ذكر است كه ثبت كننده ها طبق قوانين اينترنت موظف به موافقت با انتقال ها هستند و در صورت تخطي از اين امر، مي توان از آنها شكايت كرد.

Add Feedback