چقدر طول مي كشد تا دامنه ثبت شده قابل دسترسي شود؟

به طور معمول حداكثر ظرف 24 ساعت از زمان ثبت، سايت شما قابل دسترسي خواهد بود. البته در بسياري از موارد اين امر تنها چند ساعت طول مي كشد.

Add Feedback