ضوابط عمومی برای انتخاب نام یک دامنه اینترنتی (برای ثبت) چیست؟

مقررات عمومي

·          نام دامنه نبايد تکراري باشد.

·          کاراکترهاي مجاز براي نام دامنه عبارتند از 26 حرف الفباي انگليسي، ارقام 0 تا 9 و خط فاصله"-".

·          فاصله خالي در ميان کاراکترها قابل قبول نمي باشد.

·          نام دامنه بايد  حداقل 3 و حداکثر 63 کاراکتر داشته باشد.

·          خط فاصله به عنوان حرف اول و يا آخر نام دامنه نمي تواند استفاده شود.

·          خط فاصله به صورت پشت سر هم به عنوان کاراکترهاي سوم و چهارم نمي تواند به کار برود.

·     استفاده از نام دامنه هاي سطح بالاي اينترنت به عنوان پيشوند دامنه ممنوع است ( مثلا www.http.net ). اين دامنه هاي سطح اول عبارتند از :

.com,.coop,.biz,.arpa,.aero,.pro,.org,.net,.name,.museum,.mil,.int,.info,.gov,.edu

·          استفاده از اسامي خاص اينترنتي به شرح زير نيز ممکن نمي باشد(مثلا (www.web.com :

Broadband, bind, bgp, baseband, atm, adsl, enum, email, dsl, dns, dhcp, csma, cidr, cache, broadcast, gtld, giga-ethernet, gateway, fyi, ftp, firewall, finger, fddi, Ethernet, hdsl, host, http, hub, icmp, idn, internet, intranet, ipv4, ipv6, isdn, lan, lir, man, mbone, modem, multicast, namehosting, network, noc, oc3, pdn, ping, pop, rarp, resolver, rfc, rlogin, router, sendmail, smtp, snmp, soa, tcp, tcp-ip, tdma, telnet, traceroute, unicast, unix, url, uucp,vpn ,wan, web, webhosting, whois, wifi, www, zonefile

Add Feedback