چگونگی تست تنظیم های DNS

DNS

ابزارهای Online زیادی برای تست تنظیم های DNS وجود دارد که در اینجا به چند نمونه اشاره می کنیم:

http://www.pingability.com

http://www.intodns.com/

http://dnsstuff.com
 

Add Feedback