ایراد در ارسال ایمیل به Yahoo - 554 Message not allowed - [320]

ایراد در ارسال ایمیل به Yahoo - 554 Message not allowed - [320]

بعد از ارسال ایمیل به آدرس هایی در Yahoo ، ایمیل برگشت داده می شود و در آن این پیغام خطا قید شده است :

Failed Recipient: ********* @yahoo.com
Reason: Remote host said: 554 Message not allowed - [320]

این ایراد زمانی بوجود می آید که تاریخ کامپیوتر فرستنده ایمیل اشتباه باشد. در این حالت  ایمیل را برگشت می زند. پس شما باید تاریخ کامپیوتر خود را اصلاح کنید. 

Add Feedback