آيا براي انتقال دامنه از يك شركت ثبت كننده به "آریاوید" و یا برعکس، بايد وجهي بپردازيم؟

"آریا وید" براي انتقال دامنه هیچ هزينه اي دريافت نمي کند،تنها اگر شما می خواهید به "آریاوید" منتقل شود، باید حداقل یکسال دامنه مورد نظر را با ما تمدید نمایید.

Add Feedback