آيا براي انتقال مالك دامنه نيازي به انتقال دامنه وجود دارد؟

خير. براي انتقال مالك دامنه فقط عوض كردن مشخصات از طريق كنترل پنل دامنه(میز مدیرتی)  كافي است و ربطي به ثبت كننده ندارد.

Add Feedback